អ្នកនឹងឃើញមេរៀននិងកំណែលំហាត់ជាច្រើននៅក្នុង ប្រធានបទដូចខាងក្រោម៖