មេរៀនការងារអនុវត្ត និង កំណែលំហាត់ (cours, TP et exercices corrigés)

សញ្ញាណ PH (Notion de pH)
សញ្ញាណ PH (Notion de pH2)
អាស៊ីត និង បាស (Acides et Bases)
នៅមន្ទីរពិសោធន៏ (Au laboratoire)
ចំណែកថ្នាក់គុណភាពនៃគូរេដុក (Class qual couples redox)
ចំណែកថ្នាក់បរិមាននៃគូអុកស៊ីតករ-រេដុករ (Class quant couples redox)
ចំណាត់ថ្នាក់ខួប (Classification periodique)
អត្រាមាត្រនៃអាស៊ីត បាស (Dosage fort par base forte)
អគ្គីសនីវិភាគ (Electrolyse)
អត្តសញ្ញាណកម្មនៃអីយ៉ុង (Identification des ions)
រង្វាស់មាឌម៉ូល (Mesure volume molaire)
អុកស៊ីដូរេអុកម្ម (Oxydoreduction)
ស្តីគីអូមេទ្រី (Stoechiometrie)
acid-base_equilibre
Acid-Base-1
Oxydoreduction-1
kinetic_chemistry

កំណែ លំហាត់ (exercices corrigés)

កាតាលីស (Catalyse)
គូអាស៊ីតបាស (Couple acide base)
រង្វាស់ PH (Definition mesure pH)
អត្រាមាត្រនៃអាស៊ីតខ្សោយ (Dosage d’un acide faible)
កត្តាស៊ីនេទិច (Facteurs cinetiques)
កំលាំងអាស៊ីតបាស (Force acide base)
ធរណីមាត្រនៃម៉ូលេគុលុងាយ (Geometrie molecules)
អុកស៊ីតកម្ម និង កង្វក់ (Oxydation et pollution)
Reactions chimiques et energie thermique
ល្បឿនប្រតិកម្ម (Vitesse reaction)

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ (applications informatiques)
icon_exe
Base de donnees de chimie
អត្រាមាត្រនៃអាស៊ីត បាស (dosages)
freetab2
គំរូម៉ូលេគុល (Modeles moleculaires)
គំរូអាតូម (ModelesAtomiques)