របត់ឈាម

old-presentation

old-presentation

  

ការរំលាយអាហារ

វិទ្យាសាស្រ្តសិក្សាពីអរម៉ូន

            

ការបព្ចោ្​ញចោល
            

ចក្ខុវិញ្ញាណ(គំហើញដោយចក្ខុ)

         

សោតា
      

ដំណើរការប្រពន្ធ័ប្រសាទ
   

ដំណកដង្ហើម