ផ្លាក

plaques 2

ផែនទីផែនដីវិទ្យានៃប្រទេសកម្ពុជា

carte_geologique_Cambodge