មេរៀន និង ការអនុវត្ត (cours et exercices)

ដែនអគ្គិសនី (Electrics fields)

ដែនអគ្គីសនី (Champ electrique)ឌីណាមិចនៃភាគល្អិត (Particules)ថាមពលអគ្គីសនី (Energie électrique) អូស៊ីយ៉ូស្កុប (L’oscilloscope)(La diode)អូស៊ីយ៉ូស្កុប (Champ magnetique)ជនិតា គ្រឿងទទួល (Generateurs et recepteurs)សៀគ្វី RLC (Circuit RLC) សៀគ្វី RC (Circuit RC)សៀគ្វី RL(Circuit RL)(Oscill mec et elec)ត្រង់ស៊ីស្តរ (Le transistor) -

អេឡិចត្រូនិចនិងតក្កៈ

រួមបញ្ចូលគ្នា(Logique combinatoire)

ពិសោធន៏ (Travaux pratiques)

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ(applications informatiques) (CodeCoulR7)(Super filtres)(Spectres)RLCឌីប៉ូល RCរលក (Ondes)(Foucault) (Dispersion)ស៊ីក្លូត្រុង (Cyclotron)(Charge dans E et B-1)(Charge dans E et B)អូស៊ីយ៉ូស្កុប (Oscilloscope)

ការបង្ហាញស្លាយ(diaporamas) icon_ppt

(Interactions électrostatiques) ភាគល្អិតផ្ទុកអគ្គិសនី ស្ថិតក្នុងដែន (Particule_champ_electrique_magnetique) លក្ខណះសំគាល់ ចរន្តតង់ស្យុង (Caracteristiques_courant_tension) ឆ្លងភ្លើង (Court-circuit) ចរន្តអគ្គីសនី (Courant_electrique) ដែនអគ្គីសនី (Champ électrique) លក្ខណះសំគាល់ ចរន្តតង់ស្យុង (Caracteristiques_courant_tension) វីដេអូ (vidéos) ជនិតាប្រេកង់ទាបនិង អូស៊ីយ៉ូស្កុប(GBF et Oscilloscope) ជនិតាប្រេកង់ទាបនិង3 (Le GBF, atténuation) ជនិតាប្រេកង់ទាបនិង2 (Le GBF rapport cyclique) ជនិតាប្រេកង់ទាបនិង1 (Le GBF) អូស៊ីយ៉ូស្កុប 01 (Oscillo01) អូស៊ីយ៉ូស្កុប 02 (Oscillo02) អូស៊ីយ៉ូស្កុប 03 (Oscillo03) អូស៊ីយ៉ូស្កុប 04 (Oscillo04) អូស៊ីយ៉ូស្កុប 05 (Oscillo05) អូស៊ីយ៉ូស្កុប 06 (Oscillo06)