មេរៀន និង ការអនុវត្ត (cours et exercices)

(Chaleur)សីតុណ្ហភាពនិងកំដៅ (Temperature et chaleur)*

heat_and_temperature

heat_and_temperature

កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ(applications informatiques)
icon_exe
avodemo