ធនធានគរុកោសល្យ

សំរាប់មុខវិជ្ជានិមួយៗ ឯកសារត្រូវបានរៀបជាក្រុមៗ។ យើងមានស្នើជា មេរៀន លំហាត់កំណែ ឯកសារ វិទ្យាសាស្ត្រ ជាដើម។ ឯកសារទាំងនេះមានដូចជា អត្ថបទ រូបភាព និង វីដេអូ។

ឯកសារទាំងនេះនឹងផ្តល់ជូនសំរាប់កំរិតមធ្យមសិក្សា ទុតិយភូមិ និង អាចទាញយកឯកសារពីអីនធឺណេត