សាស្រ្តាចារ្យនៅប្រទេសកម្ពុជាសូមចែករំលែកឯកសាររបស់យើង

សូមស្វាគមន៏

សាស្រ្តាចារ្យខ្មែរកាន់តែច្រើនៗប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ពត័មានវិទ្យា

ល័រ-កម្ពុជា បានសម្រេចចិត្តបង្កើតគេហទំព័រនេះដើម្បីឲ្យពួកគាត់មិនត្រឹមតែអាចអាន និង
ទាញយកឯកសាររបស់យើងមកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ តែគាត់ថែមទាំងអាចកែតម្រូវឯកសារ ទាំងនោះដោយបញ្ចូលឯកសារផ្សេងទៀតទៅក្នុងគេហទំព័រដោយខ្លួនឯង។