ដៃគូរ

នៅប្រទេសកម្ពុជា

  • ក្រសួងអប់រំយុវជន និង កីឡា កម្ពុជា
  • អ្នកទទួលខុសត្រូវ អ្នកឆ្លើយឆ្លង អ្នកបកប្រែរបស់ វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ មណ្ឌលគរុកោសល្យភូមិភាគ និង វិទ្យាល័យនានានៅប្រទេសកម្ពុជា
  • អ្នកទទួលខុសត្រូវរបស់ វ៉ាលូហ្វ្រាស ភ្នំពេញ កម្ពុជា
  • អង្គការ ដើម្បីភាពញញឹមនៃកុមារ

នៅប្រទេសបារាំង

មូលនិធិហ្វ្រង់- លីបែតែ ដែលតែងតែគាំទ្រពីល័រ-កម្ពុជា តាំងពីពេលបង្កើត។

  • មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារគរុកោសល្យតំបន់ មែន-ល័រប្រទេស បារាំង៖ “មូលដ្ធានរបស់យើង”
  • ក្រុមប្រឹក្សាតំបន់ល័រ និង ក្រុមប្រឹក្សាអនុតំបន់ មែន និង ល័រដែលជាដៃគូដ៏សំខាន់ និង ភក្តីរបស់យើង បើគ្មាន ពួកគាត់យើងមិន អាចធ្វើសកម្មភាពបានឡើយ។
  • ដៃគូរឯកជននិងដៃគូរបន្ទាប់បន្សំ ដែលយើងអាចរាប់បាន ដូចជា៖ CAISSE DES DEPOTS, TERRENA 49, EURINTEL-EOLANE Angers, APL Angers, INTERVET SA Angers, SIGMA Informatique La Chapelle sur Erdre, BEARING POINT Courbevoie, LION’S CLUB Cournon Rives d’Allier.
  • សមាគមបារាំង«CONNECTED SCHOOLS» ដែលធ្វើអន្តាគមន៏ នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងវិស័យបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ
  • អ្នករចនាក្រាហ្វិច
  • អ្នកឧបត្ថម និង សមាជិកអចិន្ត្រៃរ នៃអង្គការ ល័រ-កម្ពុជា
France Liberte
CDDP Maine-et-Loire
Anjou Conseil General
Region Pays de la Loire